RSS
A A A
SmodBIP

WYZNACZENIA na rok 2022 w powiecie żagańskim

16.11.2021

WYZNACZENIA na rok 2022 w powiecie żagańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu ogłasza, że od dnia 16.11.2021 r. ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 306) na terenie powiatu żagańskiego na rok 2022.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje  o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 30.11.2022 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu.

Zakres czynności wyznaczenia dla lekarzy weterynarii oraz liczba lekarzy:

  1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze- 4 wyznaczenia;
  2. sprawowanie nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt- 2 wyznaczenia;
  3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia- 3 wyznaczenia;
  4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt                w trakcie uboju- 2 wyznaczenia;
  5. badanie mięsa zwierząt łownych- 3 wyznaczenia;
  6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa- 1 wyznaczenie;
  7. pobieranie próbek do badań- 3 wyznaczenia;
  8. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni- 3 wyznaczenia,
  9. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt- 3 wyznaczenia.

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

b) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

d) pobieranie próbek do badań;

Zakres wyznaczenia dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:

1.  czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badanie kliniczne zwierząt,

b) szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze,

c) pobieranie próbek do badań,

d) sekcja zwłok zwierzęcych.

2.  czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

Dokumenty jakie należy złożyć:

1. Kwalifikacje - Lekarze weterynarii:

a) aktualne prawo wykonywania zawodu,

b) potwierdzenia rocznego stażu w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badań zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia,

c) potwierdzenie 3-miesięcznej praktyki/200 godzin, w zakładzie prowadzącym działalność               w zakresie uboju zwierząt rzeźnych - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,              w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

d) potwierdzenie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii- w przypadku pobierania próbek do badań;

2. Kwalifikacje - Osoby do czynności pomocniczych:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu technika weterynarii oraz potwierdzenie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii,

b) poświadczenie doświadczenia w zakresie poskramiania zwierząt lub oświadczenie lekarza weterynarii, że osoba do czynności pomocniczych zostanie w tym zakresie przez niego przyuczoną- w przypadku czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach program zwalczania choroby Aujeszkyego.

Ponadto wszystkie zainteresowane osoby powinny złożyć:

1. wypełniony formularz „Zgłoszenie gotowości ";

2. wypełniony formularz „Oświadczenie ULW lub technik (koneksje) ”;

3. wypełniony formularz „Oświadczenie — samochód osobowy";

4. wypełniony formularz ,, Klauzula informacyjna dla lekarzy i techników wyznaczonych”;

5. wypełniony formularz ,,Zobowiązanie”;

6. aktualne badania okulistyczne (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni);

7.aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych;


8. zaświadczenie o ukończeniu kursu „Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej”, organizowanego przez jednostkę upoważniona do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania).


Poprawianie wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30.11.2022r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu,                    ul. Szprotawska 30B, w godz. od 7.30   do 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do tut. Inspektoratu).

Ocena wniosków oraz informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego i przydziale wyznaczeń będzie podana na stronie Biuletyny Informacji Publicznej PIW Żagań.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW w Żaganiu postepowania administracyjnego.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postepowanie administracyjne z urzędu będzie wszczęte wyłącznie względem osób, których zgłoszenie będzie pozytywnie zweryfikowane                       i zakwalifikowane  do wyznaczenia. Wyznaczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Wnioski niekompletne lub źle wypełnione nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia będą poddawane ocenie według kryteriów ocenie według kryteriów określonych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.2020 z dnia 5 listopada 2020r., w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób.

Zgłoszenie wstępnej gotowości.doc

Oświadczenie technik (koneksje).doc

Oświadczenie ULW (koneksje).doc

Oświadczenie-samochód osobowy.doc

Klauzula informacyjna dla lekarzy i techników wyznaczonych.doc

Zobowiązanie.doc

Opublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 16.11.2021

Dokument oglądany razy: 55
« inne aktualności