RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Witamy na stronie Biuletynu

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W ŻAGANIU

ul. Szprotawska 30B
68-100 Żagań

tel. 68 367 10 99, 68 477 54 77
FAX 68 367 10 99

e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl

Godziny pracy PIW w Żaganiu
Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

Redakcja strony:
Agata Skoczeń
tel. / FAX 68 367 10 99
e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl

Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynari w Żaganiu

12.02.2021

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynari w Żaganiu

WYZNACZENIA na rok 2021 w powiecie żagańskim

24.11.2020

WYZNACZENIA na rok 2021 w powiecie żagańskim

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu ogłasza, że od dnia 24.11.2020 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczania lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje                         o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 08.12.2020 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii                     w Żaganiu. Wyznaczenie dotyczy roku 2021, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r.

 

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze, sprawowanie nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

b) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

c) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego                         i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt                w trakcie uboju,

d) badanie mięsa zwierząt łownych,

e) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

f) pobieranie próbek do badań,

g) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni,

h) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

b) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

d) pobieranie próbek do badań;

 

Zakres wyznaczenia dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:

1.  czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badanie kliniczne zwierząt,

b) szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze,

c) pobieranie próbek do badań,

d) sekcja zwłok zwierzęcych.

2.  czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

 

Dokumenty jakie należy złożyć:

1. Kwalifikacje - Lekarze weterynarii:

a) aktualne prawo wykonywania zawodu,

b) potwierdzenia rocznego stażu w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badań zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia,

c) potwierdzenie 3-miesięcznej praktyki/200 godzin, w zakładzie prowadzącym działalność               w zakresie uboju zwierząt rzeźnych - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,              w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

d) potwierdzenie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii- w przypadku pobierania próbek do badań;

 

2. Kwalifikacje - Osoby do czynności pomocniczych:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu technika weterynarii oraz potwierdzenie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii,

b) poświadczenie doświadczenia w zakresie poskramiania zwierząt lub oświadczenie lekarza weterynarii, że osoba do czynności pomocniczych zostanie w tym zakresie przez niego przyuczoną- w przypadku czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach program zwalczania choroby Aujeszkyego.

Ponadto wszystkie zainteresowane osoby powinny złożyć:

1. wypełniony formularz „Zgłoszenie gotowości 2021";

2. wypełniony formularz „Oświadczenie zleceniobiorcy 2021”;

3. wypełniony formularz „Oświadczenie — samochód osobowy";

4. oświadczenie o braku konfliktu interesów;

5. aktualne badania okulistyczne (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni);

6.aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych;


7. zaświadczenie o ukończeniu kursu „Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej”, organizowanego przez jednostkę upoważniona do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania).


Dokumenty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.12.2020 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30B, w godz. od 7.30           do 15.30.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, iż złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu, po rozpatrzeniu dokumentów, które zostaną złożone w siedzibie Inspektoratu będzie prowadził postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, które mają zostać wyznaczone.

O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej gotowości na rok 2021 do podjęcia czynności                            z wyznaczenia o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ,Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu powiadomi osoby wnioskujące                  w terminie niezwłocznym.

 

 

Zgłoszenie gotowości 2021.doc

Oświadczenie-samochód osobowy.doc

Oświadczenie-konflikt interesów.doc

 Opublikował: Agata Skoczeń
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Agata Skoczeń
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 348